Back to top

Dijun Zhao

Dijun Zhao

MEng, BEE

B.S. in Biomedical Engineering, China Pharmaceutical University (2009-13)